Jump to content

Registration Terms

1) เรื่องà¸à¸²à¸£à¸ªà¸£à¹‰à¸²à¸‡ Username à¹à¸¥à¸° Display name ของตนเอง1.1 ) ห้ามใช้คำหยาบ หรือ ลบหลู่บุคคล ศาสนา à¹à¸¥à¸°à¸ªà¸–าบันพระมหาà¸à¸©à¸±à¸•à¸´à¸¢à¹Œ รวมถึงà¸à¸²à¸£à¹€à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸‡à¸„ำหยาบโดยใช้วิธีพิมพ์à¹à¸šà¸šà¸•à¹ˆà¸²à¸‡à¹† ในà¸à¸²à¸£à¸•à¸±à¹‰à¸‡ username à¹à¸¥à¸° display nameบทลงโทษ - ลบ User นั้นทิ้งทันที โดยไม่ต้องà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸—ราบล่วงหน้า1.2 ) ห้ามตั้งชื่อ Username à¹à¸¥à¸° Display name à¹à¸šà¸šà¸‚อไปที ยà¸à¸•à¸±à¸§à¸­à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¹€à¸Šà¹ˆà¸™ asdasdasd , 123456789 ฯลฯ เพื่อป้องà¸à¸±à¸™à¸à¸²à¸£à¸ªà¸¸à¹ˆà¸¡à¹€à¸‚้าใช้งาน user นั้นๆบทลงโทษ - ลบ User นั้นทิ้งทันที โดยไม่ต้องà¹à¸ˆà¹‰à¸‡à¹ƒà¸«à¹‰à¸—ราบล่วงหน้า